تبریک! فرم ثبت نام شما به آکادمی ارسال شد

لطفا برای تکمیل ثبت نام در آکادمی مبلغ 3.000.000 تومان به حساب زیر واریز کنید و رسید واریزی رو به شماره 09122776049 ارسال کنید.

شماره کارت : 

6104-3386-6759-9779

6104-3389-6415-9442

شماره شبا:

IR20-0120-0000-0000-8471-1580-49

بنام: اسماعیل صدری